Mục tiêu này đặt ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và được nhấn mạnh trong hội nghị triển khai “về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức.